Memorandum s obcou Galovany podpísané

Dňa 25.3.2024 podpísali starosta obce Galovany, Miroslav Kubáň a konateľ spoločnosti Tatra Forest Slovakia, Ľubomír Kružliak, memorandum o spolupráci. 

Tento podpis povedie spoločnú prácu pri príprave a realizácii projektu malých fariem, remeselných dvorov a vidieckych domov s názvom Hájiky Galovany. Vytvoria tak podmienky pre vznik malých, predovšetkým na rastlinnú výrobu orientovaných fariem a súvisiacich remeselných činností. Súčasťou bude aj výstavba asi 40 hospodárskych dvorov, resp. malých fariem, ďalej 60 rekreačných vidieckych domov a technologických stavieb, ako i reštaurácie. 

Obec a developer sa zaviazali k vzájomnej transparentnej komunikácii, ústretovosti a spolupráci. 

Hájiky Galovany sa zaviazali vyplatiť obci finančný príspevok v celkovej výške 80 000 eur a financovať či realizovať podprojekty súvisiace s infraštruktúrou obce a projektu. V ich rámci je finančný príspevok vo výške 100 000 eur obci na zrekonštruovanie čistiarne odpadových vôd, realizácia opravy mosta za obcou, opravu cestu vedúcej k projektu Hájiky Galovany, ako i sprístupnenie ciest, salaša a reštaurácie verejnosti. 

Obec Galovany sa zaviazala k schváleniu dodatku územného plánu obce, k súčinnosti pri vydávaní územných a stavebných povolení v súvislosti s projektom Hájiky Galovany, ako i k súčinnosti pri realizácii rekonštrukcie čističky odpadových vôd a oprave mosta. 

Vďaka memorandu sa tak vytvoril spoločný komunikačný a spolupracujúci priestor na realizáciu projektu, ktorý prinesie podporu atraktívneho vidieckeho bývania pre mladých ľudí, ekologické a k prírode zodpovedné rozvíjanie krajiny, zlepšenie sociálnej a pracovnej infraštruktúry, ako aj rozvoj obce cez rozvoj zamestnanosti, služieb a atraktivity pre bývanie, aj rekreáciu.