ČO PRINESIE NOVÝ PROJEKT, HÁJIKY GALOVANY

Spoločnosť Tatra Forest Slovakia predstavila zámer unikátneho projektu na rozvoj vidieckeho bývania na Liptove. Projekt Hájiky Galovany prináša víziu roztrúsených vidieckych domov a hospodárskych dvorov a s tým spojenú modernú infraštruktúru.

Čo môžu od projektu očakávať obyvatelia Galovian, obce, do ktorej katastrálneho územia tento projekt spadá?
Menšie obce na Liptove, tak ako väčšina na Slovensku, bojujú so svojimi rozpočtami, odlivom obyvateľstva a mladých ľudí do miest a tým aj s výpadkami príjmov vo svojich rozpočtoch. Pre obyvateľov to znamená, že obec nemôže investovať do obnovy chodníkov a ciest, nemá financie na lepší život a postupne sa zatvárajú obchody, služby a kedysi vitálny život v obciach sa vytráca. Malým obciam z dlhodobého horizontu dokonca môže pre nízky počet obyvateľov hroziť zlúčenie s väčšou obcou a s tým aj strata rozhodovania o samosprávnych záležitostiach.


Galovany ako obec síce majú pozitívne migračné saldo a počet obyvateľov za posledných 20 rokov narástol asi o 10%. Toto navýšenie počtu obyvateľov však nie je dostatočné na to, aby sa vyriešili iné problémy. Medzi ne patrí napríklad to, že pri nových legislatívnych požiadavkách na čistenie odpadových vôd a málo financiách je hrozbou zatvorenie čistiarne odpadových vôd. To by znamenalo zákonnú povinnosť vývozu žúmp a septikov fekálnymi vozmi do čistiarne v Liptovskom Mikuláši. Navýšená doprava nákladných áut v obci by pritom neprispela ku kvalite miestnej cesty a ani ku kvalite života obyvateľov obce.

Silný impulz pre rozvoj Galovian
Práve projekty nového bývania a infraštruktúry prinášajú obciam zvýšené príjmy do obecnej pokladnice. Deje sa tak vďaka zvýšeným výberom podielových a priamych daní od novým rezidentov. Nové projekty bývania však zvyčajne znamenajú husto osídlenú zástavbu na niektorom z koncov obce. Pri Hájikoch Galovany je to však úplne inak. Projekt nezahustí existujúcu výstavbu v obci a rovnako tak nezaťaží jej existujúcu infraštruktúru.

Projekt Hájiky Galovany je stavaný veľkoryso a jeho rozľahlé pozemky budú slúžiť na život v súlade s prírodou a vlastnými možnosťami hospodárenia na pozemkoch. Šesťdesiat vidieckych domov a štyridsať hospodárskych dvorov bude situovaných v lokalite vzdialenej asi 3 kilometre od obce. Jednotlivé budovy budú citlivo zasadené do územia, kde sa dnes nachádza len poľnohospodárska pôda.

Čo prinesie projekt obci a jej občanom?
Príjem obecnej kasy sa z poplatku za rozvoj môže navýšiť až o pol milióna eur. Okrem toho ponúka liptovská developerská spoločnosť Tatra Forest Slovakia (TFS) možnosť spolufinancovania projektov na rozvoj obce z eurofondov. Práve problém spolufinancovania brzdí väčšinu obcí od získania financií na projekty podporované Európskou úniou. Okrem toho však TFS ponúka obci aj malú komasáciu pôdy a výmenu pozemkov na chodníky, aj pod futbalovým ihriskom.


Doprava počas stavebných prác
Tak ako každý projekt, aj Hájiky Galovany vyvolávajú otázniky u súčasných občanov obce. Jedným z nich je otázka zvýšenej dopravy počas stavebných prác na príprave územia. TFS však počas výstavby využije cesty mimo obce a samotnej obci ponúka rekonštrukciu existujúcej cesty, ako i opravu mosta cez Palúdžanku.

Zachovanie dobrého a možnosti nového
Nový impulz pre rozvoj obce, Hájiky Galovany
, zvýši počet obyvateľov a prinesie zamestnanecké aj podnikateľské príležitosti. Tým, ako je projekt navrhnutý, sa zachová vidiecky charakter obce. Spolu s projektom sa vytvoria podmienky pre zachovanie fungujúcich potravín v obci a súčasne pribudnú nové možnosti – ako salaš, reštaurácia, športoviská a detské ihriská. Obec bude mať zrekonštruovanú cestu, opravený most, opravenú a sfunkčnenú čistiareň odpadových vôd a vyššie príjmy v obecnej pokladni. To všetko zabezpečí, že sa zachová jej samostatnosť a aj naďalej bude mať vlastnú a fungujúcu samosprávu s dostatočnými financiami na ďalší rozvoj tejto malebnej obce Liptova.